Oficjalny portal: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich

Wyszukiwarka


Menu główne


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Zgłaszanie do ewidencji szkół prowadzonych przez organy lub podmioty inne niż samorząd terytorialny zamierzających rozpocząć działalność 1.09.2017 r. lub później


Zgłaszanie do ewidencji
szkół prowadzonych przez organy lub podmioty inne
niż samorząd terytorialny
zamierzających rozpocząć działalność 1.09.2017 r. lub później
 
 
 1. Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
 
 Gminny Zarząd Obsługi Jednostek
ul. Marka Prawego 21
47-100 Strzelce Opolskie
I piętro, sekretariat
tel. 77/ 404 94 00
 
 1. Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
         (art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.). 
 
Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły lub przedszkola niepubliczne po uzyskaniu wpisu
do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gmina Strzelce Opolskie) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.
Uwagi:
Osoba prowadząca szkołę lub przedszkole jest obowiązana zgłosić organowi, o którym mowa
w ust. 1 i 2 w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie
do ewidencji. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio.
(art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.). 
 
 1. Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:
(art. 168 ust. 4 pkt 1-7 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.). 
 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub przedszkole, jej miejsca zamieszkania
  lub siedziby;
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub przedszkola oraz daty rozpoczęcia
  jej funkcjonowania;
 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub przedszkola oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
 1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 2. realizację innych zadań statutowych,
 3. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone
  w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach lub przedszkolach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie
  do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 1. statut szkoły lub przedszkola;
 2. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych
  do zatrudnienia w szkole lub przedszkolu;
 3. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w:
 1. art. 14 ust. 3 – w przypadku szkoły podstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej; dołącza się pozytywną opinię Kuratora Oświaty, o jakiej mowa w art. 168 ust. 5 Prawa oświatowego;
 1. dane niezbędne do wpisania szkoły lub przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
 
 1. Burmistrz Strzelec Opolskich wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
(art. 168 ust. 12 pkt 1-2 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.). 
 1. zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 4 albo podane w nim dane są błędne
  i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;
 2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
 1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
(art. 169 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.). 
 1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub przedszkole w terminie wskazanym w zgłoszeniu
  do ewidencji,
 2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę
  lub przedszkole, prowadzenia działalności oświatowej,
 3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub przedszkola
  lub organu prowadzącego tę szkołę lub przedszkole jest niezgodna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej – również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, jeżeli szkoła lub przedszkole lub osoba prowadząca szkołę
  lub przedszkole w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2;
 4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
 5. zaprzestania działalności przez szkołę lub przedszkole przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 1. Termin i sposób załatwienia sprawy:
(art. 168 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.). 
Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:
(art. 168 ust. 11 pkt 1-6 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.). 
 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub przedszkola;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub przedszkola;
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub przedszkole;
 5. adres szkoły lub przedszkola.
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2017-03-06 12:46:39)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2021-09-07 11:55:36)
Liczba odwiedzin: 29189

Stopka

Data aktualizacji: 4 lipiec 2024, Licznik odwiedzin: 16538859
design by fast4net

Zamknij